Kto może uczestniczyć w projekcie?

Grupą docelową jest 69 osób młodych, w wieku 18-29 lat zamieszkujących na obszarze woj. małopolskiego, w tym osoby bierne zawodowo, bezrobotne, długotrwale bezrobotne oraz osoby niepełnosprawne – osoby niepracujące, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, w tym w szczególności osoby niezarejestrowane w urzędach pracy. Rekrutacja prowadzona jest wyłącznie w obrębie poniższych 3 grup:


Dlaczego warto wziąć udział w projekcie?

a całe wsparcie otrzymasz bezpłatnie!

Jak zgłosić się do udziału w projekcie?

Należy wypełnić odpowiednie dokumenty oraz dostarczyć je do biura projektu w oryginale.

Uwaga: uczestnik projektu może korzystać z wsparcia dopiero po dostarczeniu kompletu dokumentów do biura projektu.

Komplet dokumentów składa się z:
  1. Formularza zgłoszeniowego [POBIERZ]
  2. Oświadczenia uczestnika/uczestniczki projektu o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (dotyczy wszystkich uczestników/uczestniczek) [POBIERZ]
  3. Oświadczenia uczestnika/uczestniczki projektu o wyrażeniu zgody na rozpowszechnianie wizerunku (dotyczy wszystkich uczestników/uczestniczek) [POBIERZ]
  4. Kopii orzeczenia o niepełnosprawności lub innego dokumentu potwierdzającego stan zdrowia zgodnie z Dz.U.2011 nr 127 poz.721 z późn.zm. i Dz.U.2011 nr 231 poz.1375 z późn.zm. (dotyczy jedynie osób niepełnosprawnych) [POBIERZ]
  5. Zaświadczenia o rejestracji w urzędzie pracy wydane przez urząd pracy ze wskazaniem daty rejestracji (dotyczy jedynie osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy)
  6. Oświadczenia osoby bezrobotnej niezarejestrowanej w urzędzie pracy (dotyczy jedynie osób niezarejestrowanych w urzędzie pracy) [POBIERZ]
  7. Oświadczenia osoby biernej zawodowo (dotyczy jedynie osób biernych zawodowo) [POBIERZ]

Pozostałe dokumenty do pobrania

Dokumenty potrzebne do rozliczenia kosztów dojazdu:
  1. Wniosek o zwrot kosztów dojazdu komunikacją publiczną [POBIERZ]
  2. Wniosek o zwrot kosztów dojazdu samochodem prywatnym [POBIERZ]

Do góry

Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych